โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Discaso)

เกิดจากการ ที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ การดื่มน้ำเย็น อมน้ำแข็ง หรือคิดเชื้อไวรัสหลายชนิด ติดต่อได้ง่ยโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง กินไอตกรีมเพื่อให้เกิดอาการชาในช่องปาก จะช่วยทำให้ผู้ปวยดื่มน้ำ

จากตัวผู้ป่วยหรือจากเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวคล้อม เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุ และรับประทานอาหารได้เพียงพอ ลดโอกาสในการต้องรับผู้ป่วยของโรคมือเท้าปากที่มีความรุนแรงและมีการกล่าวถึงบ่อยดีอ รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำหรือน้ำเกลือทางหลอดเลือดให้มาก

เอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovius 71 หรือเรียกย่อๆ ว่า EV 71

โรดมือเท้าปากพบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี เป็นโรคที่พบอยู่ ผู้ปวยโรดมือเท้าปากที่ทำให้สงสัยว่าอาจมีอาการรุนแรงคือ

เป็นประจำในบ้านเราและมีการแพร่ระบาดเป็นครั้งคราวในสถาน มีใช้สูงอยู่นานหลายวัน

รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนชั้นอนุบาลและโรงเรียนชั้นประถม ผู้ป่วยใน มีอาการซึม แขนขาเกร็ง เดินเซ และมีอาการชัก

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง พบผู้ป่วยเสียชีวิตน้อยมาก มีความผิตปกติของการหายใจและการเด้นของหัวใจ

ไรคนี้พบน้อยในเต็กโตและผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กโตและผู้ใหญ่มักติดเชื้อ หากมีอาการดังกล่าวต้องรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค

ตังกส่าวไปแล้วตั้งแต่วัยเด็กเล็ก โดยส่วนใหญ่ใม่มีอาการหรือมีอาการ กรรักษาโดยเร็ว เพราะผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะ

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย แทรกซ้อนทางสมองซึ่งไต้แก่ภาวะเกนสมองอักเสบ ซึ่งแม้จะพบ

ได้น้อยมาก แต่มีความรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

อาการชวนสงสัย ผู้ปวยโรหมือเท้าปากจะมีอาการไข้เหมือนกับอาการไข้หวัดทั่วไป วิธีห่างไกลโรคมือเท้าปาก

แต่จะมีอาการเจ็บในช่องปาก ตรวจพบตุ่มหรือแผลภายในช่องปาก การป้องกันโรคมือเท้าปากทำได้ยาก เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ทำให้

และมักตรวจพบตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือและนำเท้าร่วมด้วย เกิดโรคนี้มีการคิดต่อจากผู้ป่วยไปยังเตึกตนอื่นใต้ง่าย ปัจจุบันยังไม่มี

เมื่อมีการแพระบาดของโรคมือเท้าปากในสังดม ทำให้ผู้ที่  วัซีนที่ใช้ในการป้องกัน การป้องกันที่สำคัญคือ

ทำงานเกี่ยวกับเต็กล็ก ไม่ว่าจะเป็นครอบดรัว สถานรับเลี้ยงเต็ก การหลีกเสี่ยงในการพาเด็กเล็กเช้าไปในที่ชุมชนโตยไม่จำเป็น

โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และ โตยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาตของโรค ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพ-

เฝ้าดูอาการเจ็บป่วยของเต็กเล็กโดยใกสัชิด การตรวจสุขภาพของเต็ก  สินด้าหรือโรงพยาบาล หลีกเลี่ยงการส่งเด็กไปฝากเลี้ยงในสถาน

โดยกรวัดใช้ และตรวจหาตุ่มน้ำใสในช่องปาก ฝ่มือ และผ่เท้า  รับเลี้ยงเต็กโตยไม่จำเป็นหรือก่อนวัยอันตวร

และแยกผู้ป่วยออกจากเด็กอื่นหรือส่งกลับบ้าน เป็นมาตรการสำคัญ ผู้ป่วยโรดมือเท้าปากควรได้รับการแยกอ อกจากเต็กคนอื่นโตย

ที่นำมาใช้ในการตวบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ให้หยุดพักอยู่ที่บ้าน การปิดสถานรับเลี้ยงเต็กและสถานตึกษาชั่วคราว

กรณีพบผู้ป่วยหลายๆ คน มีความจำเป็นในการควบคุมโรค

ดูแลรักษา ความสะอาดห้องต่างๆ ภายในอาตารและทำตวามสะอาดของเด่นเด็ก

ผู้ป่วยรดมือเท้าปากในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง

ไม่จำเป็นคีอชพบแพทย์ทุกราย พ่อแม่ผู้ปกครองและครูสาการถให้การ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ แตหลังจากการสัมผัสขดงล่น

รณรงค์ให้เต็กและผู้ใหญ่ที่ทำงานกับเด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉหาะ

ดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องตันที่บ้านและที่โรงเรียนได้ เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจทั่วไป